Loading

Politica GDPR


POLITICĂ DE CONFIDENŢIALITATE

UNIUNEA NAȚIONALĂ A EXPERȚILOR ÎN LEGISLAȚIA MUNCII (UNELM)

 

Uniunea Naţională a Experţilor în Legislaţia Muncii, denumită în continuare UNELM, se aliniază noilor reglementări privind Protecţia datelor cu caracter personal conform Regulamentului UE nr.679/2016. Astfel, prin această Politică de confidenţialitate, organizaţia noastră îşi asigură toate părţile interesate de respectarea dreptului la protecţia datelor cu caracter personal, precum şi dreptul la viată privată.

 

I. Definiţii

DATE CU CARACTER PERSONAL - înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

PRELUCRARE - înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

 

OPERATOR - înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern.

PERSOANĂ ÎMPUTERNICITĂ DE OPERATOR - înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

UTILIZATOR - înseamnă orice persoană care acţionează sub autoritatea operatorului, a persoanei împuternicite sau a reprezentantului, cu drept recunoscut de acces la bazele de date cu caracter personal.

DESTINATAR - înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terţă. Cu toate acestea, autorităţile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autorităţile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecţie a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării.

PARTE TERŢĂ - înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenţie sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator şi persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal.

CONSIMŢĂMÂNT - al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

ÎNCĂLCAREA  SECURITĂŢII DATELOR CU  CARACTER PERSONAL -     înseamnă o

încălcare a securităţii care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea.

 

II. PRINCIPII

 • Buna-credinţă şi respectarea dispoziţiilor legale în vigoare

Prelucrarea datelor include colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, consultarea, utilizarea, transferul, combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea lor.

Datele obţinute se vor prelucra numai în scopurile permise de lege. Legea impune condiţii suplimentare când este vorba de date sensibile, referitoare la originea rasială sau etnică, convingerile politice, religioase, apartenenţa sindicală, starea de sănătate sau viaţa sexuală. UNELM nu colectează date considerate sensibile, coform legii.

Ø  Prelucrarea datelor în scopuri determinate, explicite şi legitime

 

Pelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal în scopuri statistice sau de cercetare nu va fi considerată incompatibilă cu scopul colectării, dacă se efectuează cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, precum şi cu respectarea garanţiilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal, prevăzute de normele care reglementează activitatea statistica ori cercetarea.

Ø  Prelucrarea unor date adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate

 • Prelucrarea unor date exacte şi actualizate;

 

În acest scop se vor lua măsurile necesare pentru ca datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate şi pentru care vor fi ulterior prelucrate, să fie şterse sau rectificate;

Ø  Stocarea datelor într-o formă care să permită identificarea persoanelor vizate strict pe durata necesară realizării scopurilor în care datele sunt colectate şi în care vor fi ulterior prelucrate;

Stocarea datelor pe o durata mai mare decât cea menţionată, în scopuri statistice sau de cercetare se va face cu respectarea garanţiilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal, prevăzute în normele care reglementează aceste domenii, şi numai pentru perioada necesară realizării acestor scopuri.

 

III. TEMEI LEGAL DE COLECTARE ŞI PRELUCRARE

 

Temeiul legal avut în vedere pentru colectarea datelor personale este art. 6 din Regulamentul General de Protecţie a Datelor nr. 679/2016 la nivelul UE.

IV. COLECTAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Informaţiile pe care le colectăm de la dumneavoatră şi modul în care facem colectarea variază în funcţie de serviciile UNELM pe care le utilizaţi, modul în care interacţionaţi sau aţi interacţionat cu UNELM sau în funcţie de datele obţinute de la o terţă parte care avea acordul de a face schimb de informaţii cu noi.

UNELM poate prelucra următoarele date cu caracter personal:

 • numele şi prenumele;
 • adresa de e-mail;
 • număr de telefon;

UNELM vă asigură de faptul că datele cu caracter personal vor fi:

 • prelucrate cu bună credinţă şi în conformitate cu dispoziţiile legale;
 • colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime;
 • adecvate, pertinente şi neexcesive, prin raportare la scopul în care sunt colectate şi ulterior prelucrate;
 • exacte şi actualizate - datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate şi respectiv prelucrate vor fi şterse sau rectificate;
 • stocate într-o formă care să permită identificarea persoanei vizate strict pe perioada; necesară realizării scopurilor în care datele sunt colectate şi

 

UNELM protejează datele cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat şi ia toate măsurile tehnice şi organizatorice adecvate în acest sens.

UNELM poate prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în baza următoarelor aspecte:

 • interese comerciale legitime ale UNELM;
 • conformarea la o cerinţă legală imperativă (ex. cerinţe legale, contabile, fiscale);
 • consimţământ pe care îl acordaţi.

Vom colecta datele dumneavoastră personale atunci când:

 • vă abonaţi la newsletter UNELM;
 • vă înregistraţi şi autentificaţi pe site-ul unelm.ro;
 • participaţi la evenimente organizate de UNELM sau la care suntem parteneri;
 • postaţi comentarii la diferite articole pe pagina de social media UNELM;
 • transmiteţi mesaje prin email, telefonic sau prin alte mijloace de comunicare;
 • datele dumneavoatră cu caracter personal sunt publice;

UNELM are conturi oficiale pe diferite platforme sociale, unde dumneavoastră puteţi face comentarii, asumându-vă condiţiile de realizare a acestora.

Dacă este cazul, facem schimb de informaţii referitoare la dumneavoastră cu:

 • organisme de aplicare a legii;
 • terţă parte când dezvăluirea este necesară pentru îndeplinirea unei cerinţe legale sau pentru împiedicarea unor fraude, apărarea drepturilor şi proprietăţii, apărarea intereselor dumneavoastră.

 

V. PERIOADA STOCĂRII DATELOR

Vom stoca informaţiile dumneavoastră pe perioada nedeterminată, ţinând seama de legi, cerinţe legale sau atâta timp cât este necesar pentru atingerea scopului precis pentru care au fost colectate.

 

VI. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

UNELM asigură persoanele vizate că în procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal le sunt respectate drepturile legale, şi anume: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a se adresa justiției, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul de a rectifica datele dumneavoastră, în cazul în care nu sunt corecte.

 

Dreptul la ştergerea datelor

UNELM colectează, prelucrează şi păstrează datele dumneavoastră personale strict pentru scopul pentru care au fost adunate şi doar cât este necesar pentru realizarea scopului. În anumite circumstanţe aveţi dreptul de a cere ştergerea datelor dumneavoastră din baza noastră. În cazul în care consideraţi că vă păstrăm datele mai mult decât este necesar, vă rugăm să depuneţi sesizare la adresa de email email: gdpr@unelm.ro .

 Obiecţii şi sugestii privind datele cu caracter personal puteţi trimite la adresa de email: gdpr@unelm.ro . Vom face tot posibilul pentru a le soluţiona.