Loading

Admitere UNELM


Admitere UNELM<

ANUNȚ

privind organizarea examenului pentru dobândirea calității de

MEMBRU ACREDITAT UNELM

 

Uniunea Naţională a Experţilor în Legislația Muncii, corpul profesional care conduce şi coordonează la nivel naţional activitatea Experţilor în Legislaţia Muncii acreditați, organizează în perioada 12-14.12.2023, examenul pentru dobândirea calității de

 

MEMBRU ACREDITAT UNELM

 

Perioada de înscriere:  01.11.2023 – 20.11.2023          -          Analiză dosar: 21.11.2023 – 04.12.2023 

 

Dosarul trebuie să conțină următoarele documente:

 1. Formular de înscriere (original)
 2. Carte de identitate (copie)
 3. CV-ul solicitantului din care să reiasă calităţile profesionale şi experienţa în domeniul legislației muncii / relaţiilor de muncă / resurselor umane.

CV-ul va fi semnat şi datat pe fiecare pagină și va conţine declaraţia pe propria răspundere după cum urmează:

,,Cunoscând prevederile art. 326 Cod penal (privind falsul în declaraţii), declar pe propria răspundere că informatiile furnizate în prezentul CV sunt reale și susținute de documente eliberate de instituțiile abilitate (angajatori sau instituții de învățământ / formare profesională).

De asemenea, declar că nu am fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate, de natură să aducă atingere prestigiului profesiei și nu am săvârșit nicio faptă de natură a prejudicia imaginea sau interesele UNELM ori ale membrilor săi”.

 1. Dovada achitării taxei de înscriere în valoare de 100 lei. (copie)

    5. Acte de studii care să ateste pregătirea profesională a candidatului, conform standardului ocupațional valabil la data absolvirii cursului de expert legislația muncii, într-una dintre următoarele variante:

Varianta 1

 1. Diploma de licenţă în studii juridice / administrație publică / știinţe administrative;
 2. Certificat de absolvire curs de specializare pentru ocupaţia Expert Legislaţia Muncii, cu o durată de minim 40 de ore, inclusiv suplimentul descriptiv al certificatului, autorizat în condițiile O.G. nr. 129/2000, absolvit până la data de 27.11.2015.

Varianta 2

 1. Diplomă de licenţă în orice domeniu;
 2. Certificat de absolvire curs de specializare pentru ocupaţia Expert Legislaţia Muncii, cu o durată de minim 40 de ore, inclusiv suplimentul descriptiv al certificatului, autorizat în condițiile O.G. nr. 129/2000, absolvit până la data de 31.03.2015;
 3. Dovada unei experiențe de minim 4 ani în domeniul resurselor umane / relaţiilor de muncă / evidenţa muncii.

Varianta 3

 1. Diplomă de licenţă în orice domeniu;
 2. Diploma de master sau curs postuniversitar de lungă durată în specializarea drept;
 3. Certificat de absolvire curs de specializare pentru ocupaţia Expert Legislaţia Muncii, cu o durată de minim 40 de ore, inclusiv suplimentul descriptiv al certificatului, autorizat în condițiile O.G. nr. 129/2000, absolvit în perioada 01.04.2015 - 27.11.2015.

Varianta 4

 1. Diplomă de licenţă studii juridice / administrație publică / științe administrative;
 2. Certificat de absolvire curs de specializare pentru ocupaţia Expert Legislaţia Muncii, inclusiv suplimentul descriptiv al certificatului, cu o durată de minim 180 ore, autorizat în condițiile O.G. nr. 129/2000, absolvit după data de 27.11.2015 până la 31.12.2021.

Varianta 5

 1. Diplomă de licenţă în orice domeniu;
 2. Certificat de absolvire curs de specializare pentru ocupaţia Expert Legislaţia Muncii, inclusiv suplimentul descriptiv al certificatului, cu o durată de minim 180 ore, autorizat în condițiile O.G. nr. 129/2000, absolvit după data de 27.11.2015 până la 31.12.2021;
 3. Dovada unei experiențe de minim 3 ani în domeniul resurselor umane / relaţiilor de muncă / evidenţa muncii.

Varianta 6

 1. Diplomă de licenţă studii juridice / administrație publică / științe administrative.
 2. Certificat de absolvire curs de specializare pentru ocupaţia Expert Legislaţia Muncii, inclusiv suplimentul descriptiv al certificatului, cu o durată de minim 240 ore, autorizat în condițiile O.G. nr. 129/2000, absolvit după data de 01.01.2022.
 3. Dovada unei experiențe de minim 2 ani în domeniul resurselor umane / relaţiilor de muncă / evidenţa muncii.

Varianta 7

 1. Diplomă de licenţă în orice domeniu.
 2. Certificat de absolvire curs de specializare pentru ocupaţia Expert Legislaţia Muncii, inclusiv suplimentul descriptiv al certificatului, cu o durată de minim 240 ore, autorizat în condițiile O.G. nr. 129/2000, absolvit după data de 01.01.2022;
 3. Dovada unei experiențe de minim 3 ani în domeniul resurselor umane / relaţiilor de muncă / evidenţa muncii.

Varianta 8

 1. Diplomă de licenţă în orice domeniu.
 2. Diplomă de doctor cu teza susținută în domeniul dreptul muncii / drept social / relații de muncă / resurse umane;
 3. Dovada unei experiențe de minim 3 ani în domeniul resurselor umane / relaţiilor de muncă / evidenţa muncii.

Toate documentele în copie vor purta menţiunea „conform cu originalul”, numele şi prenumele în clar şi semnătura titularului.

Documentele se vor transmite în format letric prin curier, în perioada 01.11.2023 – 20.11.2023, la sediul UNELM din București, Electromagnetica Business Park, Calea Rahovei 266-268, Corp C63, Etaj 5, Cam 01.

 

Examinarea candidaţilor se va realiza în perioada 12-14.12.2023, în două etape:

 1.    12.12.2023      Examen scris - tip grilă - de verificare a cunoștințelor din domeniul legislației muncii
 • Examenul se va desfășura în format fizic, la sală;
 • Durata examenului scris va fi de 60 minute;
 • Testul scris va conține 20 de întrebări iar fiecare întrebare poate avea 1, 2 sau 3 răspunsuri corecte care se notează cu 0,50 puncte;
 • Lucrările se apreciază cu note de la 0 la 10;
 • Este declarat „Admis” la această probă candidatul care a obţinut cel puțin nota 6.

 

 1.    14.12.2023      Examen oral – vor participa doar candidații care au reușit să obțină cel puțin nota 6 la examenul scris de verificare a cunoștințelor din domeniul legislației muncii

 - Interviu structurat pe baza informaţiilor furnizate în C.V.;

 - Soluţionarea unei speţe aleasă din jurisprudenţa relevantă în relaţiile de muncă.

      Examenul oral se va desfășura în format fizic, la sală iar criteriile de evaluare sunt:

 • Nivelul cunoştinţelor de specialitate;
 • Capacitatea de analiză, sinteză și de argumentare;
 • Iniţiativă şi creativitate.

În urma interviului, fiecare candidat primeşte calificativul ,,Admis” sau ,,Respins”.

Interviul nu poate fi contestat.

 

Rezultate

 • Rezultatele finale vor fi publicate în spațiul privat personal creat pe site-ul www.unelm.ro / transmise pe e-mail, în maxim 10 zile lucrătoare de la data susținerii interviului;

 

Contestaţii (examen scris):

 • Candidaţii pot depune contestaţie scrisă în termen de o zi lucrătoare de la data comunicării rezultatului, la adresa de e-mail office@unelm.ro;
 • Contestaţiile se soluţionează în ziua depunerii.

 

 

PENTRU A DOBÂNDI CALITATEA DE MEMBRU ACREDITAT UNELM, CANDIDATUL TREBUIE SĂ FIE DECLARAT

- ADMIS - LA AMBELE PROBE

 

 

EXCEPȚII

 

Următoarele categorii profesionale care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 8 alin. (4) din Statutul UNELM sunt scutite de susținerea examenului de admitere în categoria Membrilor acreditați, după cum urmează:

 1. cadrele didactice cu activitate didactică universitară de cel puțin 3 ani la disciplina dreptul muncii / drept social / relații de muncă / resurse umane;
 2. persoanele care dețin titlul științific de doctor cu teza susținută în domeniul dreptul muncii / drept social / relații de muncă / resurse umane;
 3. foști judecători sau asistenți judiciari cu o activitate de cel puțin 3 ani în litigii de muncă;
 4. inspectorii de muncă, în măsura în care sunt compatibili cu calitatea de membru UNELM și au o activitate de cel puțin 3 ani în Inspecția Muncii sau Inspectoratele teritoriale de muncă.

 

 

STATUTUL UNELM poate fi consultat pe siteul www.unelm.ro

  

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

 

      Acte normative

 

 1. Constituţia României;
 2. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 367/2022 privind dialogul social, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă;
 7. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. OUG nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă cu modificările şi completările ulterioare;
 9. OG nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. HG nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaţilor.

 

     Tratate, cursuri, monografii

 

 1. Alexandru Țiclea, Tratat teoretic și practic de dreptul muncii, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2023;
 2. Corneliu Bențe, Statutul profesiei de Expert legislația muncii, Editura Universul Juridic, București, 2022;
 3. Alexandru Țiclea, Codul Muncii și legislație conexă: comentarii și jurisprudență, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2020;
 4. Alexandru Țiclea, Tratat privind timpul de muncă și timpul de odihnă, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2020;
 5. Alexandru Țiclea, Tratat privind încetarea raporturilor de muncă, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2018;
 6. Alexandru Țiclea, Corneliu Bențe, Ana Ștefănescu, Laura Georgescu, Dreptul muncii și securității sociale , Editura Wolters Kluwer, București, 2015.

 

 

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la adresa de e-mail: office@unelm.ro / ciprian.pop@unelm.ro  sau la nr. de telefon 0749.971.489.