Loading

Admitere profesie


Extras din Statutul Uniunii Naționale a Experților în Legislația Muncii

Art. 8. Dobândirea calităţii de membru

(1) Pot deveni membri ai UNELM persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) Au capacitate deplină de exerciţiu;

b) Îndeplinesc condiţiile de studii în conformitate cu cerinţele prezentului statut şi a standardului ocupaţional al profesiei de Expert Legislaţia Muncii;

c) Se bucură de o bună reputaţie şi nu au fost condamnate definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate, de natură să aducă atingere prestigiului profesiei;

d) Solicită în mod expres admiterea în profesie;

e) Promovează examenul de admitere în profesie;

f) Desfăşoară activitate în domeniul legislaţiei muncii;

g) Sprijină moral şi/sau material UNELM;

h) Îşi însuşesc prevederile Statutului şi ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al UNELM;

i) Participă la îndeplinirea scopului şi a obiectivelor conform prezentului Statut;

(2) Membri UNELM pot fi persoane fizice care îndeplinesc una din următoarele condiţii de studii:

I. Condiţii specifice absolvenţilor de studii superioare juridice:

a) Studii superioare juridice cu diplomă de licenţă şi

b) Program de formare profesională autorizat în condiţiile OG 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor cu modificările şi completările ulterioare, pentru ocupaţia de Expert Legislaţia Muncii;

II. Condiţii specifice absolvenţilor de studii superioare în administraţie publică sau ştiinţe administrative/politice:

a) Studii superioare în administraţie publică sau ştiinţe administrative/politice cu diplomă de licenţă şi

b) Program de formare profesională autorizat în condiţiile OG 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor cu modificările şi completările ulterioare, pentru ocupaţia de Expert Legislaţia Muncii;

III. Condiţii specifice absolvenţilor de studii superioare în orice domeniu urmate de master sau cursuri postuniversitare în specializarea drept:
a) Studii superioare în alt domeniu decât drept sau ştiinţe administrative/politice absolvite cu diplomă de licentă şi

b) Program de master sau curs postuniversitar de lungă durată în specializarea drept şi

c) Program de formare profesională autorizat în condiţiile OG 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor cu modificările şi completările ulterioare, pentru ocupaţia de Expert Legislaţia Muncii.

(3) Condiţiile de studii prevăzute la art. 8 alin. (2) se dovedesc prin prezentarea diplomelor de studii / certificatelor de absolvire care se vor anexa în copie certificată olograf la cererea de primire în UNELM.

(4) Membri UNELM se împart în următoarele categorii:

a) Membri fondatori – care dobândesc calitatea de membru fondator în momentul constituirii UNELM.

b) Membri titulari – pot fi membri titulari persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

Îndeplinesc condiţiile prevăzute la art 8 alin 1 si 2;
Au promovat examenul de admitere în profesie;
Au o vechime de minim 3 ani in profesie;
Au desfăşurat activitate efectivă şi continuă de minim 2 ani în cadrul Uniunii în vederea realizării scopului şi a obiectivelor;
Au achitat taxa de inscriere şi cotizaţia anuală.
c) Membri acreditaţi – pot fi membri acreditaţi persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

Îndeplinesc condiţiile prevăzute la art 8 alin 1 şi 2;
Au promovat examenul de admitere în profesie;
Au achitat taxa de înscriere şi cotizaţia anuală.
d) Membri onorifici – care dobândesc această calitate la propunerea Consiliului Director şi cu acordul Preşedintelui Uniunii, persoane care au o contribuţie remarcabilă la dezvoltarea activităţii UNELM. Membrii fondatori pot numi preşedinte onorific, cu vot consultativ.

(5) Cererea viitorului membru va fi însoţită de următoarele documente în copie certificată olograf de către titular:

a) Carte de identitate;

b) Diplomă de studii şi certificat de absolvire care să ateste pregătirea profesională, conform standardului ocupaţional şi a prezentului statut;

c) CV-ul solicitantului din care să reiasă calităţile profesionale, probitatea morală şi experienţa în domeniul legislaţiei muncii;

d) Cazier judiciar sau declaraţie pe propria răspundere că nu au fost condamnate definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate, de natură să aducă atingere prestigiului profesiei;

e) Dovada de achitare a taxei de inscriere şi a cotizaţiei anuale.

(7) În cadrul UNELM există un registru special de evidenţă a Experţilor în Legislaţia Muncii (tablou) care va conţine cel puţin următoarele date:

a) Date de identificare a tuturor membrilor cu menţiunea calităţii acestora (fondatori, titulari, acreditaţi sau onorifici);

b) Funcţia deţinută în UNELM;

c) Data înregistrării, data suspendării şi data retragerii (dupa caz) din UNELM;

d) Observaţii.

(8) Modelul registrului special de evidenţă a Experţilor în Legislaţia Muncii va fi prevăzut în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al UNELM. Registul special de evidenţă a Experţilor în Legislaţia Muncii este public şi va fi postat pe siteul Uniunii www.unelm.ro .

(9) Calitatea de membru UNELM se dovedeşte cu certificatul de membru, legitimaţia profesională şi însemnele uniunii.

Examenul de admitere în profesie se va organiza periodic și va fi comunicat pe siteul www.unelm.ro