Loading

ANUNȚ privind organizarea examenului pentru dobândirea calității de MEMBRU ACREDITAT UNELM


ANUNȚ privind organizarea examenului pentru dobândirea calității de MEMBRU ACREDITAT UNELM<

ANUNȚ

privind organizarea examenului pentru dobândirea calității de

MEMBRU ACREDITAT UNELM

 

Uniunea Naţională a Experţilor în Legislația Muncii, corpul profesional care conduce şi coordonează la nivel naţional activitatea Experţilor în Legislaţia Muncii, organizează în perioada 26-27.11.2020, examenul pentru dobândirea calității de MEMBRU ACREDITAT UNELM

 

Examinarea canditaţilor va avea loc ONLINE și se va desfăşura în două etape:

 

Etapa I-a    15.10.2020 – 15.11.2020

Analiza dosar  

Dosarul trebuie să conțină următoarele documente:

1. Formular de înscriere (original)

 

2. Carte de identitate (copie)

 

3. Acte de studii care să ateste pregătirea profesională a candidatului, conform standardului ocupațional valabil la data absolvirii cursului, într-una dintre următoarele variante:

Varianta 1

a) Diploma de licenţă în studii juridice / administrație publică / știinţe administrative;

b) Certificat de absolvire curs de specializare pentru ocupaţia Expert Legislaţia Muncii, cu o durată de minim 40 de ore, autorizat în condițiile O.G. nr. 129/2000, absolvit până la data de 27.11.2015.

Varianta 2

a) Diplomă de licenţă în orice domeniu;

b) Certificat de absolvire curs de specializare pentru ocupaţia Expert Legislaţia Muncii, cu o durată de minim 40 de ore, autorizat în condițiile O.G. nr. 129/2000, absolvit până la data de 31.03.2015;

c) Dovada unei experiențe de minim 4 ani în domeniul resurselor umane / relaţiilor de muncă / evidenţa muncii. 

Varianta 3

a) Diplomă de licenţă în orice domeniu;

b) Diploma de master sau curs postuniversitar de lungă durată în specializarea drept;

c) Certificat de absolvire curs de specializare pentru ocupaţia Expert Legislaţia Muncii, cu o durată de minim 40 de ore, autorizat în condițiile O.G. nr. 129/2000, absolvit în perioada 01.04.2015 - 27.11.2015;

Varianta 4

a) Diploma de licenţă studii juridice / administrație publică / științe administrative;

b) Certificat de absolvire curs de specializare pentru ocupaţia Expert Legislaţia Muncii, cu o durată de minim 180 ore, autorizat în condițiile O.G. nr. 129/2000, absolvit după data de 27.11.2015.

Varianta 5

a) Diploma de licenţă în orice domeniu;

b) Certificat de absolvire curs de specializare pentru ocupaţia Expert Legislaţia Muncii, cu o durată de minim 180 ore, autorizat în condițiile O.G. nr. 129/2000, absolvit după data de 27.11.2015;

c) Dovada unei experiențe de minim 3 ani în domeniul resurselor umane / relaţiilor de muncă / evidenţa muncii.

Varianta 6

a) Diploma de licenţă în orice domeniu.

b) Diploma de doctor cu teza susținută în domeniul dreptul muncii / drept social / relații de muncă / relații industriale / resurse umane;

c) Dovada unei experiențe de minim 3 ani în domeniul resurselor umane / relaţiilor de muncă / evidenţa muncii.

 

4. CV-ul solicitantului din care să reiasă calităţile profesionale şi experienţa în domeniul legislației muncii / relaţiilor de muncă / resurselor umane.

CV-ul va fi semnat şi datat pe fiecare pagină și va conţine declaraţia pe propria răspundere după cum urmează:

,,Cunoscând prevederile art. 326 Cod penal (privind falsul în declaraţii), declar pe propria răspundere că informatiile furnizate în prezentul CV sunt reale și susținute de documente eliberate de instituțile abilitate (angajatori sau instituții de învățământ / formare profesională).

De asemenea declar că nu am fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate, de natură să aducă atingere prestigiului profesiei și nu am săvârșit nicio faptă de natură a prejudicia imaginea sau interesele UNELM ori ale membrilor săi”.

 

5. Dovada achitării taxei de înscriere în valoare de 100 lei. (copie)

Toate documentele în copie vor purta menţiunea „conform cu originalul” numele şi prenumele în clar şi semnătura titularului.

Documentele se vor transmite în format letric (printat) prin curier / posta, în perioada 15.10 -15.11.2020 la sediul UNELM din Bucuresti, Electromagnetica Business Park, Calea Rahovei 266-268, Corp C63, Etaj 5, Cam 01.

Etapa a II-a   26.11.2020 – 27.11.2020

26.11.2020 Examen scris - tip grilă;

 • Examenul se va desfășura pe o platforma virtuală indicată de organizatori iar toate informațiile cu privire la conectare se vor transmite pe e-mail;
 • Durata examenului scris va fi de 60 minute;
 • Testul scris va avea 20 de întrebări. Fiecare întrebare are o singură variantă corectă de răspuns care se notează cu 0,50 puncte;
 • Lucrările se notează cu note de la 0 la 10.
 • Sunt declaraţi admişi la această probă candidaţii care au obţinut cel puțin nota 6;

27. 11.2020 Examen oral  - Interviu structurat pe baza informaţiilor furnizate în C.V.;

- Soluţionarea unei speţe aleasă din jurisprudenţa relevantă în relaţiile de muncă.

Examenul oral se va desfășura în sistem videoconferință iar criteriile de evaluare sunt:

 • Nivelul cunoştinţelor de specialitate;
 • Capacitatea de analiză, sinteză și de argumentare;
 • Iniţiativă şi creativitate.

În urma interviului fiecare candidat primeşte calificativul ,,admis”  sau ,,respins”. Interviul nu poate fi contestat.

 

Rezultatele

Contestaţii (examenul scris):

 • Rezultatele finale vor fi publicate în spațiul privat personal creat pe site-ul unelm.ro în maxim 10 zile lucrătoare de la data examenului;
 • Candidaţii pot depune contestaţie scrisă în termen de o zi lucrătoare de la data comunicării rezultatului la adresa de e-mail office@unelm.ro;
 • Contestaţiile se soluţionează în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data depunerii.

 

PENTRU A DOBÂNDI CALITATEA DE MEMBRU ACREDITAT U.N.E.L.M. CANDIDATUL TREBUIE SĂ FIE DECLARAT

- ADMIS - LA AMBELE PROBE

 

EXCEPȚII

Următoarele categorii profesionale care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 8 alin. (4) din Statutul UNELM sunt scutite de susținerea etapei II a examenului de admitere în categoria membrilor acreditați, după cum urmează:

 • cadrele didactice cu activitate didactică universitară de cel puțin 3 ani la disciplina dreptul muncii / drept social / relații de muncă / relații industriale / resurse umane;
 • persoanele care dețin titlul științific de doctor cu teza susținută în domeniul dreptul muncii / drept social / relații de muncă / relații industriale / resurse umane;
 • foști judecători sau asistenți judiciari cu o activitate de cel puțin 3 ani în litigii de muncă;
 • inspectorii de muncă, în măsura în care sunt compatibili cu calitatea de membru UNELM și au o activitate de cel puțin 3 ani în Inspecția Muncii sau Inspectoratele teritoriale de muncă.

 

STATUTUL UNELM poate fi consultat pe site-ul https://www.unelm.ro/profesie/statut-unelm

 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

Acte normative

 1. Constituţia României;
 2. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 62/2011 privind dialogul social, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă;
 7. Legea nr. 202/2003 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. OUG nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă cu modificările şi completările ulterioare;
 9. OG nr. 137/200 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. HG nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaţilor.

Tratate, cursuri, monografii

 1. Alexandru Țiclea, Codul Muncii și legislație conexă: comentarii și jurisprudență, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2020;
 2. Alexandru Țiclea, Tratat privind timpul de muncă și timpul de odihnă, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2020;
 3. Alexandru Țiclea, Tratat privind răspunderea pentru daune în raporturile de muncă, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2019;
 4. Alexandru Țiclea, Tratat privind încetarea raporturilor de muncă, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2018;
 5. Alexandru Țiclea, Corneliu Bențe, Ana Ștefănescu, Laura Georgescu, Dreptul muncii și securității sociale , Editura Wolters Kluwer, București, 2015.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi pe e-mail: office@unelm.ro / ciprian.pop@unelm.ro  sau la telefon 0749.971.489.